UEC

En el curs 2012-2013 la UEC del Maresme s’instal·la a Mataró i és gestionada per Salesians Sant Jordi – PES Mataró.

Per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria, de manera excepcional, alguns d’aquests alumnes podran seguir part dels ensenyaments corresponents a aquesta etapa en unitats d’escolarització compartida (UEC), on se’ls oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats.

Durant aquest útlim curs, la UEC ha tingut una transformació tant en la seva estructura com en el nombre d’alumnes, això vol dir que durant el curs 16-17 passa a tenir 25 places i una característica concreta és una UEC-PNO, englobada dintre dels Programes de Noves Oportunitats, amb l’especificat de treballar l’àrea més professionalitzada de la mateixa organitzada en 3 itineraris diferenciats, Manteniment, Reparació de vehicles, Hoteleria, afavorint les competències tècniques d’aquests alumnes a l’hora d’encarar qualsevol curs post-obligatori amb èxit.

Els objectius principals de la UEC són:

  • Possibilitar que els alumnes aprovin la ESO
  • Garantir un procés d’orientació i acompanyament de cada alumne pensant en el pas a la formació post obligatòria
  • Augmentar l’autoestima dels alumnes tot possibilitant experiències d’èxit.
  • Donar eines per al creixement personal dels nois i noies, tot acompanyant aquests processos.

Sempre que sigui possible, es procurarà que l’escolaritat compartida comporti per a l’alumne/a la realització d’algunes activitats en el centre docent al qual pertany.

La UEC ofereix la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades. Les activitats que s’imparteixin en les unitats d’escolarització compartida tindran com a referent últim els objectius generals de l’etapa d’educació secundària obligatòria, ajustades a les característiques i als coneixements de l’alumnat, i tindran preferentment un caràcter globalitzador i d’aplicació pràctica; a més, tindran en compte la promoció d’habilitats que facilitin la inserció social i laboral.

Així mateix, aquestes unitats prioritzaran les activitats que promoguin l’adquisició de les habilitats necessàries per a la readaptació de l’alumnat al medi escolar ordinari.

L’escolarització en aquestes unitats tindrà sempre caràcter temporal i caldrà revisar-la al llarg del curs escolar.

La escolarización en estas unidades tendrá siempre carácter temporal y hará falta revisarla a lo largo del curso escolar.

UECUEC 1

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANTJORDI – PES MATARÓ
Av. Puig i Cadafalch, 80 · 08303 Mataró
Tlf. 93 758 90 69
Fax 93 407 09 00
Pes.mataro@salesians.cat